Siriz – Privacyreglement

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Siriz – gevestigd te Gouda (2802 AN) aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 1. Siriz streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.  

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil Siriz het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verleent Siriz kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz werkt in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken en wettelijke verplichtingen na te komen ontvangt en verwerkt Siriz persoonsgegevens. Het gaat hierbij voornamelijk om persoonsgegevens van: 

 • iedere vorm van verwerking persoonsgegevens van cliënten van Siriz; 
 • deelnemers aan activiteiten, acties en evenementen; 
 • nieuwsbriefontvangers; 
 • donateurs en losse giftgevers; 
 • bezoekers en gebruikers van www.siriz.nl en www.vragenoverabortus.nl. 

Het type persoonsgegevens wat Siriz verwerkt hangt af van de aard en het doel van de verwerking en loopt uiteen van contactgegevens (NAW, telefoonnummer, e-mail adres) tot financiële gegevens (IBAN, gegevens m.b.t. donaties) en geslacht. In het kader van de hulpverlening van Siriz verwerkt Siriz tevens bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden vastgelegd om het geven van kwalitatief goede zorg mogelijk te maken. Siriz verwerkt alleen die gegevens die Siriz nodig heeft om de rol als zorgorganisatie (inclusief alle sociaal-maatschappelijke activiteiten) naar behoren te kunnen vervullen. De cliëntgegevens worden in het elektronisch cliënten dossier opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de hulpverlening. Siriz is wettelijk verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren. Siriz is wettelijk verplicht om de gegevens van een afstand ter adoptie 100 jaar te bewaren.  

Voor verdere informatie over welke gegevens wij nog meer verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring. 

Doelen van gegevensverwerking 

Siriz behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Primair is onze taak om preventie, ondersteuning en zorg te bieden. In dat kader verwerkt Siriz gegevens met de volgende doelen: 

 • het zo goed mogelijk invulling geven aan de zorg- en dienstverlening; 
 • een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder het kunnen voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen; 
 • het ontwikkelen van beleid; 
 • het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

In noodsituaties, bijv. in het geval van een levensbedreigende situatie, kan een beroep worden gedaan op de grondslag van bescherming van vitaal belang voor de betrokkene of van een derde. 

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in verband met onder andere de volgende doelen:
 

 • het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige informerende e-mails; 
 • het verwerken van uw aanmelding als vrijwilliger; 
 • het verwerken van uw inschrijving voor een activiteit, actie of evenement; 
 • het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen; 
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten; 
 • het verwerken en beheren van uw donatie; 
 • het bijhouden van wie wel en niet benaderd mogen worden per e-mail, telefoon of post; 
 • het optimaliseren van de werking van de website; 
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening; 
 • andere verwerkingen noodzakelijk om onze doelstellingen te verwezenlijken of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Grondslag van gegevensverwerking 

Als voornaamste grondslag voor de verwerking van deze gegevens door Siriz geldt een gerechtvaardigd belang. Siriz is een organisatie die preventie, ondersteuning en zorgt biedt bij onbedoelde zwangerschap. Gegevensverwerking is in dat licht gerechtvaardigd om kwalitatief goede hulpverlening te kunnen bieden. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de noodzaak van de verwerking en de (risico’s van de) inbreuk op de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten of vanwege een wettelijke verplichting.  

Hoe lang we gegevens bewaren  

Siriz hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van de aard en het type gegevensverwerking. Siriz bewaart persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de verwerkingen waarvoor de gegevens zijn verzameld.   

Online gegevens 

www.siriz.nl en www.vragenoverabortus.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt (blijft hij lang op de website, bezoekt hij meerdere pagina’s, hoe lang blijft hij op de pagina etc.) en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die Siriz, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. 

Tevens monitort Siriz waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

Het delen van gegevens met anderen  

Siriz deelt persoonsgegevens met bedrijven die systemen voor Siriz leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het cliënt registratie systeem, het personeelsadministratie systeem en het relatiebeheersysteem. Met bedrijven of instellingen waarmee Siriz persoonsgegevens deelt, sluit Siriz een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij de persoonsgegevens op eenzelfde veilige manier behandelen als Siriz. Siriz verkoopt geen adresgegevens aan derde partijen.  

Siriz deelt alleen persoonsgegevens van cliënten met andere hulpverleners wanneer dit bijdraagt aan de kwaliteit van de hulpverlening. Cliënten tekenen hiervoor een toestemmingsverklaring.  

De wet en uw persoonsgegevens  

Siriz neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of menen dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Siriz, via info@siriz.nl.  

De rechten die u heeft  

Als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft u volgens de AVG recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Daarnaast heeft u volgens de wet recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met de wet gebruikt worden. Ook kunt u ons verzoeken om onze verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens te staken. Als onze verwerking gebaseerd is op een toestemming die wij van u hebben verkregen, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen kunt u indienen via info@siriz.nl. Omdat Siriz in het kader van zorgvuldigheid daarna telefonisch contact met u opnemen, moet een verzoek altijd zijn voorzien van een telefoonnummer.  

Om te kunnen nagaan of degene die het verzoek doet, ook de persoon is bij wie de persoonsgegevens horen, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vraagt Siriz u daarop het Burgerservicenummer en uw pasfoto af te dekken of zwart te maken. Hiervoor kunt u de in opdracht van de rijksoverheid ontwikkelde app KopieID gebruiken. 

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat uw rechten door Siriz worden geschonden.  

Aanpassing privacyverklaring  

Siriz behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen zodra hiervoor aanleiding bestaat. Siriz zal zich inspannen om over eventuele wijzigingen te informeren, maar raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.